அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. தேவைகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

திங்கள், 28 டிசம்பர், 2009

வாகனங்களுக்கு உச்ச வேக அளவு தேவைவளர்ந்த நாடுகளில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் வாகனங்களுக்கு உச்ச வேக வரம்பு உள்ளது. தற்போது காசாங்காடு கிராமத்தில் இரண்டு அல்லது நன்கு சக்கர  மோட்டார் வாகனங்கள் செல்லும் போது மக்களின் பாதுகாப்பை மீறியே உள்ளது. எனவே  கிராமத்தில் குடியிருப்பு பகுதியில் வாகன உச்ச வேக வரம்பு தேவை.